Wat zijn de wettelijke bepalingen en de ontvankelijkheidsvoorwaarden omtrent de kandidaatstelling?

KB nr. 79 van 10 november 1967

Art. 8 :

  • 1. Als gewone of als plaatsvervangende leden van de provinciale raad zijn verkiesbaar :

(1) de artsen van Belgische nationaliteit,

(2) die op het ogenblik van de verkiezing, sedert ten minste één jaar ingeschreven zijn op zijn lijst en sedert ten minste tien jaar op één der provinciale lijsten van de Orde en

(3) die geen andere sanctie dan de waarschuwing hebben opgelopen of niet vervallen zijn verklaard, overeenkomstig de artikelen 11, 12, 14 en 17.

  • 2. De gewone leden kunnen pas herkozen worden ten minste drie jaar na het verstrijken van hun mandaat.

KB 28 december 1972 gewijzigd

Art. 5.

  • 1. De artsen verkiezen de gewone en plaatsvervangende leden van het district waar ze hun woonplaats hebben.

In afwijking op het eerste lid verkiezen de artsen met hun woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de gewone en plaatsvervangende leden van het district waartoe zij behoren.

  • 2. Behoudens andersluidende bepalingen wordt in dit besluit door “woonplaats” verstaan, de plaats waar de arts zijn voornaamste bedrijvigheid uitoefent, zoals bepaald bij artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der artsen.

Art. 7

De kandidaten moeten ten laatste twee maanden voor de datum van afsluiting van de verkiezing door ten minste tien kiezers van hun kiesdistrict worden voorgedragen. Na bedoelde termijn zijn de kandidaturen niet meer ontvankelijk.

Voor het kiesdistrict ‘Luik D’ volstaan vijf kiezers om de kandidatuur voor te dragen.

Art. 9.

De akte van kandidaatstelling wordt bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van de provinciale raad gezonden.

Die akte moet vermelden :

1° De naam, de voornamen, de geboortedatum en de woonplaats van de kandidaat;

2° Het district waarvoor hij zich kandidaat stelt;

3° Het lidmaatschap - gewoon of plaatsvervangend - waarnaar gesolliciteerd wordt;

4° Zijn nationaliteit;

5° De data van zijn inschrijving op de provinciale lijsten van de Orde.

Bij die akte moet een verklaring van de kiezers gevoegd zijn zoals bedoeld in artikel 7 en waarbij ze bevestigen de kandidatuur te aanvaarden. Die verklaring moet worden

gevolgd door hun handtekening alsmede door hun naam, hun voornamen en hun woonplaats.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen